Onderwijs

Doelen van ons onderwijs
Het belangrijkste doel van ons reformatorisch onderwijs is de kinderen op te voeden en te onderwijzen tot zelfstandige persoonlijkheden, die God naar Zijn Woord willen dienen. We leren de kinderen om al hun gaven te besteden tot Gods eer en tot zegen van de medemens. > Lees verder

Pedagogisch klimaat
Het realiseren van bovenstaande doelstellingen is alleen mogelijk binnen een goed opvoedkundig klimaat. Alleen dan zullen kinderen met plezier naar school gaan en tegelijkertijd veel leren. > Lees verder

Ontwikkelingsgericht onderwijs: groep 1 & 2
In de groepen 1 en 2 wordt via de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs gewerkt. De nadruk ligt op het spelend leren, waarbij aangesloten wordt bij de belevingswereld van het jonge kind. > Lees verder

Leerstofjaarklassensysteem: groep 3-8

Op onze school wordt, vanaf groep 3, gewerkt met het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in (jaar)groepen worden geplaatst. Binnen een jaar dienen zij zich een bepaalde hoeveelheid leerstof eigen te maken om daarna door te kunnen stromen naar een hogere jaargroep.

Binnen een jaargroep houden we zoveel mogelijk rekening met de verschillen in gaven en talenten van de kinderen. We doen dat doordat we gedifferentieerd onderwijs aan te bieden. Dit betekent dat de instructie en verwerking van de leerstof betreffende de kernvakken (rekenen, taal/spelling, (begrijpend) lezen) op verschillende niveaus wordt aangeboden. Daarnaast stellen we aan de meerbegaafde leerlingen hogere eisen door hen bijvoorbeeld meer en moeilijker leerstof aan te bieden. Leerlingen die meer moeite hebben met een of meer vakken krijgen minder en eenvoudiger leerstof aangeboden.

Documenten
Schoolplan 2019-2023
Ondersteuningsprofiel 2019-2020
Schoolregels
Notitie actief burgerschap en sociale integratie
Pestprotocol