Onderwijs

Doelen van ons onderwijs
Het belangrijkste doel van ons reformatorisch onderwijs is de kinderen op te voeden en te onderwijzen tot zelfstandige persoonlijkheden, die God naar Zijn Woord willen dienen. We leren de kinderen om al hun gaven te besteden tot Gods eer en tot zegen van de medemens. > Lees verder

Pedagogisch klimaat
Het realiseren van bovenstaande doelstellingen is alleen mogelijk binnen een goed opvoedkundig klimaat. Alleen dan zullen kinderen met plezier naar school gaan en tegelijkertijd veel leren. > Lees verder

Ontwikkelingsgericht onderwijs: groep 1 & 2

In de groepen 1 en 2 wordt via de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs gewerkt. De nadruk ligt op het spelend leren, waarbij aangesloten wordt bij de belevingswereld van het jonge kind. Met behulp van allerlei ontwikkelingsmaterialen, zoals puzzels, spellen en constructiemateriaal, wordt de ontwikkeling gestimuleerd. Het onderwijs aan de groepen 1 en 2 kent geen vakken maar gaat uit van ontwikkelingsgebieden. Een aantal belangrijke gebieden zijn: godsdienstige ontwikkeling, taalontwikkeling (waaronder Engels), sociale ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Het onderwijs in de verschillende vakgebieden wordt daarbij thematisch aangeboden: vanuit een bepaald thema worden kennis en vaardigheden aangeleerd. Ontwikkelingsgericht onderwijs doet een beroep op de creativiteit en het denkvermogen van het kind. Kinderen putten uit eigen ideeën, beeldmateriaal en leergesprekken. We laten dit regelmatig in de opdrachten terugkomen. Het resulteert in leerlingwerk waarin het persoonlijke ontwikkelingsniveau van het kind is af te lezen.

Leerstofjaarklassensysteem: groep 3-8
Op onze school wordt, vanaf groep 3, gewerkt met het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in (jaar)groepen worden geplaatst. > Lees verder

Documenten
Schoolplan 2019-2023
Ondersteuningsprofiel 2019-2020
Schoolregels
Notitie actief burgerschap en sociale integratie
Pestprotocol