Onderwijs

Doelen van ons onderwijs

Het belangrijkste doel van ons reformatorisch onderwijs is de kinderen op te voeden en te onderwijzen tot zelfstandige persoonlijkheden, die God naar Zijn Woord willen dienen. We leren de kinderen om al hun gaven te besteden tot Gods eer en tot zegen van de medemens. Wij beseffen dat het realiseren van bovenstaand doel alleen mogelijk is door Gods genade. De leerkrachten kunnen als middel door god gebruik worden.

Verder streven we een ononderbroken ontwikkelingsproces na, zodat een leerling in principe de school in acht jaar kan doorlopen. Daarbij gaat het naast het aanleren van Bijbelse waarden en normen om het ontwikkelen van de zintuigen, het gevoel, het verstand en de creativiteit. Voor de diverse ontwikkelings - en vakgebieden hanteren wij de door de overheid vastgestelde (kern)doelen als leidraad voor ons onderwijs.

Pedagogisch klimaat
Het realiseren van bovenstaande doelstellingen is alleen mogelijk binnen een goed opvoedkundig klimaat. Alleen dan zullen kinderen met plezier naar school gaan en tegelijkertijd veel leren. > Lees verder

Ontwikkelingsgericht onderwijs: groep 1 & 2
In de groepen 1 en 2 wordt via de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs gewerkt. De nadruk ligt op het spelend leren, waarbij aangesloten wordt bij de belevingswereld van het jonge kind. > Lees verder

Leerstofjaarklassensysteem: groep 3-8
Op onze school wordt, vanaf groep 3, gewerkt met het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in (jaar)groepen worden geplaatst. > Lees verder

Documenten
Schoolplan 2019-2023
Ondersteuningsprofiel 2019-2020
Schoolregels
Notitie actief burgerschap en sociale integratie
Pestprotocol