Identiteit

Grondslag

De grondslag van het onderwijs op onze school is de Bijbel. Dit onveranderlijke Woord van God is de leidraad in onze opvoeding en het onderwijs. Wij gebruiken op school de Statenvertaling, die we zien als de meest zuivere en getrouwe vertaling vanuit de grondtalen.

De drie formulieren van Enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels) worden als leidraad genomen bij het onderwijs op onze school. Wij zijn van mening dat daarin de leer van de Bijbel op een juiste wijze beknopt wordt verwoord.

Missie

Op basis van de grondslag van onze school, ontlenen wij onze mensvisie aan de Bijbel. Onze mensvisie komt erop neer dat wij belijden dat de mens goed door God is geschapen. Maar door de zondeval in het paradijs is de mens in een staat van ellende terechtgekomen waaruit hij zichzelf niet meer wil en kan verlossen. Verlossing is echter wel mogelijk door de komst van Christus op aarde. Hij wilde lijden en sterven en met Zijn bloed voor de zonde betalen. Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Dat willen we heel duidelijk aan de kinderen doorgeven.

De Johannes Calvijnschool is een christelijke school op reformatorische grondslag, waar ieder kind op effectieve wijze leert en wordt voorbereid op een plaats in de maatschappij. Dit gebeurt in een sociaal en veilig klimaat waarin kinderen worden ondersteund en uitgedaagd om zich op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied te ontwikkelen.

Zie ook: Identiteit in de dagelijkse schoolpraktijk (pdf)