Beleid

Het belangrijkste doel van ons reformatorisch onderwijs is de kinderen op te voeden en te onderwijzen tot zelfstandige persoonlijkheden die God naar Zijn Woord willen dienen. We leren de kinderen om al de gaven, die zij van hun Schepper ontvingen, te besteden tot Zijn eer en tot zegen van hun naaste. Dit in alle levensverbanden (kerk, gezin, school en maatschappij) waarin God hen plaatst.
Wij beseffen dat het realiseren van bovenstaand doel alleen mogelijk is door Gods genade. De leerkrachten mogen daarbij als middelen in Gods hand gebruikt worden. Daarnaast streven we een ononderbroken ontwikkelingsproces na, zodat een leerling in principe de school in acht jaar kan doorlopen. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van (bijbelse) waarden en normen, de zintuigen, de gevoelens, het verstand en de creativiteit. Zowel het verwerven van kennis als het verwerven van sociale, culturele, en lichamelijke vaardigheden zien wij als een belangrijke opdracht van onze school. Voor wat betreft de diverse ontwikkelings- en vakgebieden hanteren wij de door de overheid vastgestelde (kern)doelen als leidraad voor ons onderwijs.

Pedagogisch klimaat
Het realiseren van bovenstaande doelstellingen is alleen mogelijk binnen een goed opvoedkundig klimaat. Dan alleen zullen kinderen met plezier naar school gaan en tegelijkertijd veel leren. Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde om tot leren te komen. Onder een goed pedagogisch klimaat verstaan wij een klimaat waarbinnen: ieder kind rust, veiligheid en structuur wordt geboden, gezag wordt uitgeoefend en geaccepteerd, leerkrachten rekening houden met de eigen aard van ieder kind en leerlingen elkaar respectvol behandelen. Begrippen als liefde en saamhorigheid staan in de omgang met elkaar centraal.

Reformatorisch onderwijs in de praktijk
De concretisering van de identiteit van de school zoals deze in de praktijk van elke dag te herkennen is, wordt beschreven in het document identiteit (pdf).

Zie ook: